• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego 

§1. Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie (definicje) 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie” - rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 2. Sklepie Internetowym” - rozumie się przez to sklep internetowy, zlokalizowany pod adresem internetowym www.top-kids.pl, wraz z podstronami;
 3. Polityce Prywatności” rozumie się przez to politykę prywatności Sklepu Internetowego, dostępną w zakładce Polityka Prywatności;
 4. Sprzedawcy” - rozumie się przez to Stanisława Głuca, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą Stanisław Głuc, Z.H.U. HANDEL – USŁUGI, z siedzibą Tarnawa Dolna 372, 34-210 Zembrzyce, posiadającego nadane numery NIP: 5521000442 oraz REGON: 070117561;
 5. Biurze Obsługi Klienta”- rozumie się przez to część struktury organizacyjnej Sprzedawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@top-kids.pl oraz pod numerem telefonu: +48 730 573 551, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Użytkowniku” - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, które ukończyła 13 lat – w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Kliencie” - rozumie się przez to Użytkownika, który składa zamówienie Produktu;
 8. Konsumencie” - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. "Umowa Sprzedaży" - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki zawierana za pośrednictwem / przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego lub innych środków porozumiewania się na odległość;
 10. Usłudze” - rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Sprzedawcę usług;
 11. Produkcie” - rozumie się przez to jeden z prezentowanych w Sklepie Internetowym produktów;
 12. Karcie Produktu” - rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego, zawierającą informacje o Produkcie;
 13. Koszyku” - rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego, przeznaczoną do złożenia zamówienia Produktu;
 14. Newsletterze” - rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Użytkownik może zamówić i otrzymywać periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej. 

 §2. Postanowienia ogólne 

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i zakres świadczonych przez Sprzedawcę Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki składania zamówień, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, rozpatrywanie sporów, oraz zasady ochrony danych osobowych.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin” i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Sklepie Internetowym, zamówienia Newslettera, a także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz do złożenia zamówienia Produktu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt:
  • pod adresem: Z.H.U. Stanisław Głuc, Tarnawa Dolna 372,34-210 Zembrzyce
  • pod nr tel. +48 730573551
  • pod adresem e-mail: kontakt@top-kids.pl

 §3. Wymagania techniczne 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:
  • komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  • system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
  • przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie;
 2. Użytkownik rejestrujący konto w Sklepie Internetowym, składający zamówienie, bądź zamawiający Newsletter, powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej. 

 §4. Zawartość Sklepu Internetowego 

 1. Produkty przedstawione w Sklepie Internetowym, o ile nie zastrzeżono wyraźnie w Karcie Produktu inaczej, są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ceny określone w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), cło i inne wymagane prawem składniki.
 3. Cena Produktu, jeżeli w Karcie Produktu nie zastrzeżono inaczej, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Klient. Koszyk powiadamia Klienta o całkowitym koszcie przesyłki w odniesieniu do składanego przez niego zamówienia.
 4. Wygląd, właściwości i cena Produktu określone są w Karcie Produktu. 

 §5. Rejestracja konta i logowanie w Sklepie Internetowym 

 1. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji konta.
 2. W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. W trakcie rejestracji, jak również po niej, Użytkownik może zapisać na swoim koncie odrębne dane dla potrzeb dostawy lub wystawienia faktury.
 3. W czasie rejestracji konta Użytkownik może dodatkowo zamówić Newsletter, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 4. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityka Prywatności), poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego. Następnie Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link, kliknięciem którego należy potwierdzić rejestrację konta.
 5. Dane, podawane w czasie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza zamówienia w przyszłości, jak również dostęp do historii zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone hasło.
 7. Zalecane jest zachowanie przez Użytkownika hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione, a także jego regularna zmiana.
 8. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może zmienić zapisane na koncie dane.
 9. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie usunięcia konta należy skierować do Sprzedawcy pisemnie lub do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 §6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy 

 1. Zamówienia są przyjmowane i realizowane przez Biuro Obsługi Klienta.
 2. Użytkownik może zamówić Produkt po zalogowaniu się do swojego konta lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika.
 3. Proces składania zamówienia rozpoczyna się od określenia ilości zamawianego Produktu i kliknięcia przycisku „Do koszyka”, znajdującego się w Karcie Produktu. Klient może następnie dodać do Koszyka inny Produkt, zmienić ilość Produktu, bądź go usunąć. Koszyk powiadamia Klienta o zawartości oraz całkowitej wartości zamówienia, wraz z kosztem przesyłki. Po dodaniu Produktu należy przejść do Koszyka i finalizować zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient podaje dane określone w formularzu zamówienia. Klient może określić odrębne dane dla potrzeb dostawy lub wystawienia faktury.
 5. Złożenie zamówienia wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności), poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza zamówienia.
 6. Zamówienie Produktu można złożyć również telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając określone powyżej dane.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, plik elektroniczny zawierający treść Regulaminu oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem odstąpienia.
 8. Dane podawane w trakcie składania zamówienia Produktu przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi dokonania płatności oraz doręczenia zamówienia, jak również w celu wystawienia przez Sprzedawcę rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu, późniejsze jej wykonanie oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia jako wymagane jest niezbędne dla złożenia zamówienia i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zamówienia). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 9. W trakcie składania zamówienia Klient może dodatkowo zarejestrować konto w Sklepie Internetowym lub zamówić Newsletter, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem następuje z chwilą kiedy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 11. W ramach wykonania umowy Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu powiadomienia o zmianie statusu złożonego zamówienia.
 12. W ramach wykonania umowy Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę, jednak nie jest to wymagane. 

 §7. Rezygnacja z zamówienia, zmiana i poprawienie błędnych danych w zamówieniu 

 1. Rezygnacji z zamówienia, zmian oraz poprawienia błędnych danych w zamówieniu Klient może dokonać do chwili wysłania Produktu objętego zamówieniem.
 2. W celu rezygnacji z zamówienia, zmiany lub poprawienia błędnych danych w zamówieniu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. 

 §8. Realizacja zamówienia 

 1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez realizację zamówienia rozumie się wydanie Produktu objętego zamówieniem podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie, bądź powiadomienie Klienta o gotowości zamówienia od odbioru w punkcie odbioru osobistego – w przypadku wyboru przez Klienta tej formy dostawy.
 2. Czas realizacji zamówienia, o ile nie zastrzeżono w Karcie Produktu inaczej, wynosi do 3 dni roboczych i biegnie od chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem, a w przypadku wyboru przez Klienta jednej z form płatności z góry – od chwili opłacenia zamówienia.
 3. Jeśli czas realizacji zamówienia dla poszczególnych Produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Aby otrzymać szybciej Produkt, o krótszym czasie realizacji, należy złożyć odrębne zamówienie tego Produktu.
 4. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta, podając przewidywany termin realizacji, wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia.
 5. Zamówienia doręczane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 3 dni roboczych od chwili wydania Produktu objętego zamówieniem podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie.
 6. W przypadku opóźnienia w doręczeniu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedawca ustali przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Klienta o przewidywanym terminie doręczenia.
 7. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w jego doręczeniu, Klient może odstąpić od umowy.
 8. Do zakupionego Produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja), instrukcja obsługi, a także paragon lub – na wyraźne życzenie Klienta – faktura VAT. 

 §9. Metody płatności 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
  • przelew bankowy - zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy:

Dane do przelewu:

Z.H.U. Stanisław Głuc

Tarnawa Dolna 372

34-210 Zembrzyce

 

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej

Nr konta: 38 8128 0005 0000 2815 2000 0030

 

Dane do przelewu zagranicznego:

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej

Nr konta: PL38 8128 0005 0000 2815 2000 0030

SWIFT: POLUPLPR 

 • szybkie płatności internetowe online - zamówienie realizowane jest po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania, podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie:

  Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty'
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 • za pobraniem - zamówienie realizowane jest po zawarciu umowy, natomiast płatność następuje za pośrednictwem osoby doręczającej przesyłkę, w czasie jej doręczenia; płatność za pobraniem nie jest możliwa w przypadku przesyłek zagranicznych;
 • gotówka lub karta płatnicza w punkcie odbioru osobistego, przy odbiorze przez Klienta zakupionego Produktu.
 1. Klient nie może łączyć różnych form płatności w jednym zamówieniu. 

 §10. Sposoby dostawy 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
  • przesyłka kurierska – zamówienie dostarczane jest przez przewoźnika, pod wskazany przez Klienta adres;
  • odbiór osobisty - zamówienie odbierane jest przez Klienta w wybranym punkcie odbioru osobistego, po powiadomieniu go o gotowości zamówionego Produktu do odbioru; lista punktów odbioru osobistego określona jest w Sklepie Internetowym oraz w Koszyku;
 2. Kupujący informowany jest o całkowitym koszcie przesyłki w czasie składania zamówienia.
 3. Klient może sprawdzić w obecności osoby doręczającej przesyłkę jej zawartości pod kątem uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli Klient stwierdzi takie uszkodzenie może zażądać sporządzenia protokołu reklamacyjnego lub odmówić przyjęcia przesyłki. 

 §11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsument, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 14. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Dane przetwarzane będą w celu zrealizowania prawa Konsumenta, w szczególności celem przyjęcia zwrotu Produktu, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i dokonania zwrotu płatności na rzecz Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do skorzystania z tego prawa. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.

§12. Ogólne zasady reklamacji produktu.

 1. Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:
  • w przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja Produktu na podstawie rękojmi)
  • w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności z umową). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzdawcy względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedawny Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do reklamacji złożonych przez Konsumenta następuje niezwłocznie, nie później niż wterminie 14 dni od dnia jej złożenia. Ustosunkowanie się do pozostałych reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 §12 - A. Reklamacja z tytułu świadczonej Usługi 

 1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego. 

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 8. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 13. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 14. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 powyżej;
  • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 12-14 powyżej;
  • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9-15 powyżej;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 21. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 23. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w ust. 1-22 powyżej. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 24. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 25. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta.
 26. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy innych osób, niż Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
 2. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.
 17. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 18. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 19. Z zastrzeżeniem ust. 15 koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 20. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 21. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Klienta nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.
 22. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 23. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 24. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Klienta lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.
 25. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 26. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 27. Przepis ust. 26 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.
 28. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Klient może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 29. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Klient jest uprawniony, a gdy interes Sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Klient powinien w miarę możliwości zawiadomić Sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Klient może również odesłać rzecz Sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.
 30. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 31. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 32. W terminach określonych w ust. 31 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 33. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 34. Przepis ust. 33 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 35. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 36. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 37. Klient, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
 38. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 39. Przepis ust. 38 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.
 40. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Klient jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Klient wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.
 41. Jeżeli Klient uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Klientowi zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.
 42. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy ust. 31-34, z tym że bieg terminu, o którym mowa w ust. 31, rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 43. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 44. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 45. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.

 §14. Gwarancja 

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, część z prezentowanych w Sklepie Internetowym Produktów objęta jest gwarancją. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją, Klient otrzymuje wraz z Produktem kartę gwarancyjną.
 2. Klient może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, żądania należy kierować w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 4. W zgłoszeniu gwarancyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot zgłoszenia gwarancyjnego.
 5. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia gwarancyjnego jako wymagane jest niezbędne dla jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zgłoszenia gwarancyjnego). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego. 

 §15. Newsletter 

 1. Użytkownik może zamówić Newsletter Sklepu Internetowego, który otrzymywać będzie periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony.
 2. W celu zapisania się do Newslettera należy na stronie głównej Sklepu Internetowego, w zakładce „Zapisz się do Newslettera” podać adres poczty elektronicznej oraz kliknąć przycisk „Zapisz się”. Do Newslettera można zapisać się także w trakcie rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub podczas składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 3. Zamówienie Newslettera wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności) i wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez kliknięcie otrzymanego przez Użytkownika, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, linku potwierdzającego zamówienie Newslettera.
 4. Dane przetwarzane są w celu dostarczania Użytkownikowi Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia Newslettera jako wymagane jest niezbędne dla zamówienia usługi i zawarcia umowy o jej świadczenie (bez podania tych danych nie będzie możliwe zamówienie Newslettera). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 5. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie należy skierować w formie pisemnej do Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta może samodzielnie zrezygnować z Usługi po zalogowaniu się do swojego konta. 

 §16. Profile Sprzedawcy w serwisach społecznościowych i blogi 

 1. Sprzedawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych i blogi, przeznaczone do publikowania informacji o Sprzedawcy, oferowanym przez niego Produkcie lub Usłudze, bądź prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy lub blogi dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu, bądź bloga. Informacja o prowadzonych przez Sprzedawcę profilach i blogach dostępna jest na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu, bądź bloga Sprzedawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis lub blog formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie lub blogu oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu lub bloga. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu lub bloga.
 3. Odbiorca lub obserwator profilu, bądź bloga Sprzedawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy lub blog, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Sprzedawcy, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu lub bloga, bądź usunięcia tych treści lub aktywności.
 5. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego lub bloga określone są w regulaminie tego serwisu. 

 §17. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Sprzedawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy sklepu internetowego, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, operator punktu odbioru osobistego, w którym Klient odbiera zamówienie, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, operator ankiety posprzedażowej, którą Klient zdecyduje się wypełnić, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych. 

 §18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dotyczy Konsumenta) 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 25, z późn zm.).
 3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

 §19. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawień przyznanych Konsumentowi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
  • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
  • zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  • zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • zmiana warunków technicznych korzystania ze Sklepu Internetowego lub świadczonych Usług.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Sklepie Internetowym. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem, Sprzedawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto lub zamawiającego Newsletter o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Usługi (także po wejściu w życie zmian), w szczególności usunąć konto w Sklepie Internetowym lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym).
 6. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówienia Produktu złożonego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie zamówienie realizowane będzie na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie złożenia zamówienia.